Frequently Asked Questions

Zit je nog met vragen of onduidelijkheden bij het arbeidscontract? De meest frequent gestelde vragen vind je hier terug. Heb je nog andere vragen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via info@vaso.be of via onze contactpagina

Hoe dienen verlofdagen te worden verrekend in de arbeidsduur?

Verlofdagen, wetenschappelijke dagen en feestdagen dienen verrekend te worden aan ofwel 9,36 uur per dag in het geval van een 48 uren werkweek of 12 uur in het geval van een 60 uren werkweek (deze laatste is het geval na het tekenen van de opting out). 

Wat als je meer dan het gemiddelde aan 60 uur per week presteert?
 • Door de wet is de gemiddelde maximale werkweek vastgelegd op 48 uur. Er kunnen uitschieters zijn tot werkweken van 60 uur zolang het gemiddelde binnen de referentieperiode (frequent per kwartaal of 13 weken) op 48 uur ligt. 
 • Door de opting out kan dit opgetrokken worden tot een gemiddelde van 60 uur per week met uitschieters tot 72 uur. (Wat in de meeste ziekenhuizen het geval zal zijn)
 • Indien toch meer dan die 48/60 uur gepresteerd wordt, zijn dit volgens de wet eigenlijk onwettige uren. Het ziekenhuis kan deze dan ook niet uitbetalen. De enige mogelijkheid om deze te recupereren is door recuperatiedagen extra te krijgen. Dit is een algemene wet en het nieuwe contract heeft hier eigenlijk niets aan veranderd. 
 • Indien je ziekenhuis toch niet wil tussenkomen dient de sociale inspectie gecontacteerd te worden. Je kan uiteraard ook steeds VASO contacteren
Kan men mijn middagpauze aftrekken van mijn uren?

Als je bereikbaar bent tijdens deze uren is de FOD volksgezondheid hier heel duidelijk over: dan valt deze lunchpauze ook onder je gewerkte uren: 

“Lunchpauzes kunnen niet beschouwd worden als arbeidstijd en worden derhalve ook niet vergoed, op voorwaarde dat de lunchpauzes effectief kunnen worden opgenomen en de arts-specialist in opleiding niet ter beschikking staat van de werkgever. Dit laatste houdt in dat men niet automatisch een uur lunchpauze mag aftrekken van de arbeidsduur.”

Wat zijn de regels met feestdagen?
 • Wanneer je hebt gewerkt op een feestdag heb je het recht om deze op een ander moment terug in te halen.
 • Wanneer een feestdag in het weekend valt heeft iedereen recht om deze op een ander moment op te nemen, ongeacht of je die dag gewerkt heb of niet. Deze wordt toegevoegd aan je verlofdagen.
 • Ook wanneer je bereikbaar bent op een feestdag en vanaf er een geregistreerd arbeidsuur in het ziekenhuis is heb je recht om de feestdag op een ander moment op te nemen.
 • In principe zou je dus 10 wettelijke feestdagen per jaar moeten kunnen opnemen. 
Wanneer krijg ik mijn wachtvergoeding?

Verschillende ziekenhuizen hanteren verschillende systemen. Volgens het nieuwe contract dient 4 weken voordien een werkschema/uurrooster opgesteld te zijn. De uitbetaling van de wachten dient dus via dit uurrooster uitbetaald te worden op het einde van de maand. In sommige ziekenhuizen worden de wachten pas uitbetaald de maand nadien, vooral indien het om bereikbare wachten gaat. 

Overuren die buiten de werkplanning vallen worden in sommige gevallen pas op het einde van het kwartaal uitbetaald na het bereken van het gemiddeld aantal uren. 

Wat bij zwangerschap?
 • De arbeidswet voorziet bescherming tegen schadelijke stoffen zoals ioniserende stralen vanaf het vaststellen van de zwangerschap. 
 • Vanaf 26 weken is men vrijgesteld van het draaien van nachtdiensten (20u-8u). (Maar helaas niet van weekenddagdiensten). Je mag vanaf die termijn eveneens niet meer deelnemen aan risicovolle activiteiten zoals MUG-interventies. 
 • Je mag vanaf 4 weken voor de uitgerekende datum je zwangerschapsverlof opnemen en hebt recht op een totaal van 15 weken zwangerschaps/moederschapsrust. 
 • Je mag niet langer dan 12 uur aansluitend werken. 
 • I.o.m. de arbeidsarts kunnen strengere voorwaarden opgelegd worden die het ziekenhuis verplicht moet volgen. Bespreek dus steeds je situatie met de arbeidsarts. 
 • Als partner heb je recht op 15 dagen geboorteverlof/vaderschapsverlof. (Dit zal opgetrokken worden tot 20 dagen vanaf 1/1/2023)
Kan de dienst mij verplichten om verlof op te nemen?

Nee, men kan je niet verplichten om verlof op te nemen op bepaalde dagen. Ze kunnen je wel vragen om in bepaalde periodes verlof te nemen. Als de dienst je op een bepaalde dag, zoals een brugdag, thuis wensen te laten gaat dit niet af van je verlofdagen (buiten als je zelf verlof aanvraagt uiteraard). 

Wat als ik mijn verlofdagen niet opneem?

Als je je verlofdagen niet opneemt in het jaar van je stageplan, dan ben je deze kwijt, je kan deze niet overdragen naar een andere periode. (Tenzij op voorhand een akkoord hierover met de dienst(en) verkregen zou hebben.) 

Kan ik wetenschappelijke dagen opnemen zonder verantwoording af te leggen?

Ja, je 10 wetenschappelijke dagen mogen vrij opgenomen worden, je moet je hier niet voor verantwoorden. Je kan ook niet verplicht worden om deze dagen te gebruiken om lessen in het kader van een verplicht curriculum te volgen. Voor deze verplichte lessen dien je sowieso vrij te krijgen (maar in de registratie dient dit wel als arbeidstijden geregistreerd te worden). 

Heb ik in elk ziekenhuis recht op een wetenschappelijk budget?

De collectieve overeenkomst bepaalt in artikel 9 dat de kosten met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten worden vergoed op basis van reëel bewezen kosten of op basis van een vastgesteld forfaitair budget. Het is evident dat het bedrag van dit budget moet worden gespecifieerd in de opleidingsovereenkomst en derhalve bezwaarlijk 0 euro kan bedragen.

Heb ik recht op "klein verlet"/verlof omwille van familiale omstandigheden?

Ja, in volgende situaties: 

 1. Huwelijk van de werknemer: 2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week;

 2. Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van een kleinkind van de werknemer: De dag van het huwelijk.

 3. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: De dag van de plechtigheid.

 4. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

 5. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, (van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een) schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont.: 2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, (van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een) schoonzoon, of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont.: De dag van de begrafenis.

 7. Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e).: De dag van de plechtigheid. (Wanneer de plechtige communie samenvalt met een zondag, een feestdagof een gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewoneactiviteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.)

 1. Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de “vrijzinnige jeugd” daar waar dit feest plaats heeft.: De dag van het feest. (Wanneer het feest van de ” vrijzinnige jeugd ” samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.)

 2. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum.: De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

 3. Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op het Bestuur van de medische expertise of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen.: De nodige tijd met een maximum van drie dagen)

 4. Bijwonen van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.: De nodige tijd met een maximum van één dag.

 5. Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank.: De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

 6. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.: De nodige tijd.

 7. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement.: De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

 8. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.: De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

Wanneer wordt het contract opnieuw onderhandeld?

Het contract voor de ASO wordt om de 2 jaar opnieuw onderhandeld. Stuur zeker je suggesties door via het contactformulier. 

Waar kan ik terecht bij problemen omtrent mijn contract?

De eerste stap met vragen omtrend het arbeidscontract en specifieke problemen hierrond is je stagemeester of de HR dienst van het ziekenhuis waarin je tewerkgesteld bent. Zij kennen jouw situatie en dossier het best en kunnen je hier het best bij helpen. Blijft het probleem zich voordien dan kan je terecht bij de coördinerende stagemeester van jouw discipline. Op gelijk welk moment kan je steeds ook VASO contacteren en kijken we samen wat we kunnen doen.